சரகம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சரகம்1சீரகம்2

சரகம்1

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (ஒரு துறையில்) நிர்வாக வசதிகளுக்காகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் (ஊரின் சில பகுதிகளை உள்ளடக்கிய) உட்பிரிவு.

  ‘சென்னை நகரத் தெற்குச் சரகக் காவல் நிலையம்’
  ‘மதுரைச் சரக மருந்துப் பொருள்கள் ஆய்வாளர்’
  ‘இந்த ஊர் எங்கள் சரகத்திற்குள் வராது’

சரகம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சரகம்1சீரகம்2

சீரகம்2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (சமையலில் பயன்படுத்தும்) ஒரு வகைக் குத்துச்செடியின் பழுப்பு நிறச் சிறு விதை.