தமிழ் சீரணி யின் அர்த்தம்

சீரணி

வினைச்சொல்சீரணிக்க, சீரணித்து