தமிழ் சரிப்படுத்து யின் அர்த்தம்

சரிப்படுத்து

வினைச்சொல்