தமிழ் சரிப்படுத்து யின் அர்த்தம்

சரிப்படுத்து

வினைச்சொல்-படுத்த, -படுத்தி