சறுக்கு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சறுக்கு1சறுக்கு2

சறுக்கு1

வினைச்சொல்

  • 1

    (இருக்கும் நிலையிலிருந்து) பிடிப்பு தவறிச் சரிதல்.

    ‘பாறையில் ஏறும்போது கால் சறுக்கிக் கீழே விழுந்தான்’

சறுக்கு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சறுக்கு1சறுக்கு2

சறுக்கு2

(சறுக்குமரம்)

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சிறுவர் ஏறி அமர்ந்து) சறுக்கி விளையாடுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட சாய்வான தளம்.