தமிழ் சலவைசோடா யின் அர்த்தம்

சலவைசோடா

பெயர்ச்சொல்