தமிழ் சீலை யின் அர்த்தம்

சீலை

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு சேலை.

  • 2

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பேச்சு வழக்கு துணி.