தமிழ் சளசள யின் அர்த்தம்

சளசள

வினைச்சொல்சளசளக்க, சளசளத்து

  • 1

    ஓயாமல் பேசுதல்.