தமிழ் சள்ளென்று யின் அர்த்தம்

சள்ளென்று

வினையடை

  • 1

    காண்க: வள்-என்று