தமிழ் சீழ்க்கை யின் அர்த்தம்

சீழ்க்கை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சீட்டி.