தமிழ் சீழ்பிடி யின் அர்த்தம்

சீழ்பிடி

வினைச்சொல்-பிடிக்க, -பிடித்து