தமிழ் சீழ்பிடி யின் அர்த்தம்

சீழ்பிடி

வினைச்சொல்