தமிழ் சவக் குழி யின் அர்த்தம்

சவக் குழி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பிணத்தைப் புதைப்பதற்காகத் தோண்டப்படும் குழி.