தமிழ் சவள் யின் அர்த்தம்

சவள்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (படகின்) துடுப்பு.