தமிழ் சீவி யின் அர்த்தம்

சீவி

வினைச்சொல்சீவிக்க, சீவித்து