சவுக்கை -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சவுக்கை1சவுக்கை2

சவுக்கை1

பெயர்ச்சொல்

சவுக்கை -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சவுக்கை1சவுக்கை2

சவுக்கை2

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு சதுரக் கொட்டகை போடப்பட்ட திண்ணை.

    ‘சவுக்கையில் சீட்டு விளையாட்டு’