தமிழ் சாக்காட்டு யின் அர்த்தம்

சாக்காட்டு

வினைச்சொல்-காட்ட, -காட்டி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (ஒருவருடைய) மரணத்துக்குக் காரணமாதல்.

    ‘பிறந்தவுடன் இவன்தான் தகப்பனைச் சாக்காட்டினான் என்று இன்னும் எத்தனை நாளுக்குத்தான் கதைத்துக்கொண்டிருப்பீர்கள்?’
    ‘எல்லோருமாகச் சேர்ந்து என் தம்பியைச் சாக்காட்டிவிட்டீர்கள்’