சாங்கியம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சாங்கியம்1சாங்கியம்2

சாங்கியம்1

பெயர்ச்சொல்

தத்துவம்
  • 1

    தத்துவம்
    ஜட உலகுக்கு மூல காரணமான அருவமான மூலப்பொருளையும் அறிவு உருவமான, எங்கும் நிறைந்த, என்றும் உள்ள மூலப்பொருளையும் அடிப்படை இருமையாகக் கொண்ட, கடவுளைப் பற்றிக் கூறாத, இந்தியத் தத்துவ மரபின் தரிசனங்களில் ஒன்று.

சாங்கியம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சாங்கியம்1சாங்கியம்2

சாங்கியம்2

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு சடங்கு.

    ‘சாங்கியம் எல்லாம் செய்த பிறகுதான் பிணத்தை எடுப்பார்கள்’