தமிழ் சாடைமாடையாக யின் அர்த்தம்

சாடைமாடையாக

வினையடை