தமிழ் சாணிதட்டு யின் அர்த்தம்

சாணிதட்டு

வினைச்சொல்-தட்ட, -தட்டி

  • 1

    (வறட்டியாக்க) சாணத்தை வட்டமாகத் தட்டுதல்.