தமிழ் சாம்பல் நாரை யின் அர்த்தம்

சாம்பல் நாரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நீண்ட கால்களையும் நீண்டிருக்கும் வெண்ணிறக் கழுத்தையும் சாம்பல் நிற உடலையும் கொண்ட நாரை.