தமிழ் சாமர்த்தியச் சடங்கு யின் அர்த்தம்

சாமர்த்தியச் சடங்கு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பூப்பு நீராட்டு விழா.