தமிழ் சாமர்த்தியப்படு யின் அர்த்தம்

சாமர்த்தியப்படு

வினைச்சொல்-பட, -பட்டு

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வயதுக்கு வருதல்.