தமிழ் சாய்மணக் கதிரை யின் அர்த்தம்

சாய்மணக் கதிரை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சாய்வு நாற்காலி.