தமிழ் சார்த்து யின் அர்த்தம்

சார்த்து

வினைச்சொல்சார்த்த, சார்த்தி