தமிழ் சார்பியல் கோட்பாடு யின் அர்த்தம்

சார்பியல் கோட்பாடு

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    இயக்கத்திலிருக்கும் பொருளின் அளவு, நிறை, காலம் ஆகியவை வேகத்தைச் சார்ந்து மாறுபடும் என்பதை விளக்கும் (ஐன்ஸ்டீனின்) கோட்பாடு.