தமிழ் சாரைசாரையாக யின் அர்த்தம்

சாரைசாரையாக

வினையடை