தமிழ் சாவாளை யின் அர்த்தம்

சாவாளை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நீளமாகப் பட்டைபோல வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும் (உணவாகும்) ஒரு வகைக் கடல் மீன்.