தமிழ் சாவு விழு யின் அர்த்தம்

சாவு விழு

வினைச்சொல்விழ, விழுந்து