தமிழ் சிக்கு விழு யின் அர்த்தம்

சிக்கு விழு

வினைச்சொல்விழ, விழுந்து