தமிழ் சிக்கு விழு யின் அர்த்தம்

சிக்கு விழு

வினைச்சொல்

  • 1

    காண்க: சடை விழு