தமிழ் சிங்காதனம் யின் அர்த்தம்

சிங்காதனம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு