தமிழ் சிட்டை யின் அர்த்தம்

சிட்டை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு