தமிழ் சித்திரி யின் அர்த்தம்

சித்திரி

வினைச்சொல்சித்திரிக்க, சித்திரித்து