தமிழ் சிறப்பு ழகரம் யின் அர்த்தம்

சிறப்பு ழகரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ல, ள என்னும் ஒலிகளிலிருந்து வேறுபடும் ‘ழ’ என்னும் ஒலி.