தமிழ் சிற்றாள் யின் அர்த்தம்

சிற்றாள்

பெயர்ச்சொல்