தமிழ் சிறுபிராயம் யின் அர்த்தம்

சிறுபிராயம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு