தமிழ் சிறுவடலி யின் அர்த்தம்

சிறுவடலி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மட்டை முளைக்கத் தொடங்கியிருக்கும் சிறிய பனங்கன்று.