தமிழ் சிலுவைபோடு யின் அர்த்தம்

சிலுவைபோடு

வினைச்சொல்-போட, -போட்டு

கிறித்தவ வழக்கு