தமிழ் சிலுவைபோடு யின் அர்த்தம்

சிலுவைபோடு

வினைச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு