தமிழ் சிலேட்டுக் குச்சி யின் அர்த்தம்

சிலேட்டுக் குச்சி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிலேட்டில் எழுதப் பயன்படும் குச்சி வடிவக் கல்; பலப்பம்.