தமிழ் சிலேட்டு பென்சில் யின் அர்த்தம்

சிலேட்டு பென்சில்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சிலேட்டுக் குச்சி.