தமிழ் சிவபதம் அடை யின் அர்த்தம்

சிவபதம் அடை

வினைச்சொல்அடைய, அடைந்து

  • 1

    (சைவர்களிடையே மங்கல வழக்காகக் கூறும்போது) இறத்தல்; சிவனடிசேர்தல்.