தமிழ் சுண்ணாம்புக் காரை யின் அர்த்தம்

சுண்ணாம்புக் காரை

பெயர்ச்சொல்