தமிழ் சுமூகம் யின் அர்த்தம்

சுமூகம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன