சுரம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சுரம்1சுரம்2

சுரம்1

பெயர்ச்சொல்

சுரம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சுரம்1சுரம்2

சுரம்2

பெயர்ச்சொல்