தமிழ் சுரம் யின் அர்த்தம்

சுரம்

பெயர்ச்சொல்

தமிழ் சுரம் யின் அர்த்தம்

சுரம்

பெயர்ச்சொல்