தமிழ் சுருக்கென் யின் அர்த்தம்

சுருக்கென்

வினைச்சொல்-என, -என்று