தமிழ் சுருட்டை விரியன் யின் அர்த்தம்

சுருட்டை விரியன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கொடிய விஷம் உடையதும் அளவில் சிறியதுமான விரியன் பாம்பு.