தமிழ் சுறட்டுப்பிடி யின் அர்த்தம்

சுறட்டுப்பிடி

வினைச்சொல்-பிடிக்க, -பிடித்து

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பிடிவாதம்பிடித்தல்.

    ‘இப்படிச் சுறட்டுப்பிடித்தால் உனக்குப் பெண் பார்க்க என்னால் இயலாது’