தமிழ் சுற்றிக்காண்பி யின் அர்த்தம்

சுற்றிக்காண்பி

வினைச்சொல்-காண்பிக்க, -காண்பித்து