தமிழ் சுற்றிலும் யின் அர்த்தம்

சுற்றிலும்

இடைச்சொல்

  • 1

    ‘சுற்றுமுற்றும்’ என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்படும் இடைச்சொல்.

    ‘சுற்றிலும் யாரும் இல்லை’
    ‘வீட்டைச் சுற்றிலும் மரங்கள்’