தமிழ் சுற்றிவர யின் அர்த்தம்

சுற்றிவர

இடைச்சொல்

  • 1

    ‘சுற்றிலும்’ என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்படும் இடைச்சொல்.

    ‘வீட்டைச் சுற்றிவர முள்வேலி அடித்திருந்தனர்’
    ‘முதல்வர் வீட்டைச் சுற்றிவரப் பலத்த காவல் போடப்பட்டிருந்தது’