தமிழ் சுற்றுமடல் யின் அர்த்தம்

சுற்றுமடல்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு