சுளுக்கு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

சுளுக்கு1சுளுக்கு2

சுளுக்கு1

வினைச்சொல்சுளுக்க, சுளுக்கி

 • 1

  (வலியும் வீக்கமும் ஏற்படும்படி) தசைநார்கள் பிடித்துக்கொள்ளுதல்.

  ‘படியில் இறங்கும்போது கால் மடங்கிச் சுளுக்கிவிட்டது’
  ‘உயரமான தலையணையை வைத்துப் படுத்துக்கொண்டதால் கழுத்து சுளுக்கிக்கொண்டது’

சுளுக்கு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

சுளுக்கு1சுளுக்கு2

சுளுக்கு2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  சுளுக்கிக்கொள்ளும் நிலை.

  ‘சுளுக்குக்கும் தசைப்பிடிப்புக்கும் ஒரே மாதிரியான சிகிச்சை’